Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Aanvraag Provinciaal Inpassingsplan en ontgrondingsvergunning Engbertsdijksvenen

Geplaatst op 18 mei 2020
Onderwerpen Over Onze Missie
Nieuws

Aanvraag Provinciaal Inpassingsplan en ontgrondingsvergunning Engbertsdijksvenen

Staatsbosbeheer heeft aan de Provincie Overijssel gevraagd een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor te bereiden voor de maatregelen die zij binnen het Natura 2000 gebied de Engbertsdijksvenen wil uitvoeren in het najaar van 2020. Tevens heeft zij de aanvraag voor een ontgrondingsvergunning ingediend bij Provincie Overijssel.

PIP en gecoördineerde vergunning voor de interne maatregelen
Staatsbosbeheer wil in het najaar van 2020 starten met de uitvoering van maatregelen voor het hoogveenherstel in de Engbertsdijksvenen. Het gaat om maatregelen in het natuurgebied die geen effect hebben op de waterpeilen voor omwonenden en agrariërs. Denk aan het dempen van sloten in het natuurgebied en voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van kades die regenwater in het natuurgebied vasthouden.

Om deze maatregelen uit te kunnen voeren moet eerst een PIP worden vastgesteld en een ontgrondingsvergunning worden verleend.

Het PIP is nodig, omdat het geldende bestemmingsplan een verbodsbepaling kent voor het dempen van sloten en watergangen. Het dempen van sloten en watergangen is één van de noodzakelijke maatregelen om het hoogveengebied te herstellen. Om die reden wordt deze verbodsbepaling verwijderd in het PIP. Gelijktijdig met dit PIP wordt een ontwerp ontgrondingsvergunning ter inzage gelegd (gecoördineerde procedure).

Naar verwachting worden het ontwerp PIP en de ontwerp ontgrondingsvergunning begin juni ter inzage gelegd. Een ieder kan op deze ontwerp besluiten een zienswijze indienen. De terinzagelegging wordt te zijner tijd bekend gemaakt. In die bekendmaking is dan ook informatie te vinden over het inzien van de stukken en het indienen van zienswijzen.

Nu nog geen PIP voor de externe maatregelen
Het PIP dat op verzoek van Staatsbosbeheer wordt opgesteld bevat niet de zogenaamde ‘externe maatregelen’ (maatregelen buiten het natuurgebied). Hiervoor wordt een apart PIP opgesteld. Naar verwachting zal dit PIP pas in 2021 gereed zijn en terinzage worden gelegd. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

Wat betekent deze bekendmaking nu voor u?
Het is niet mogelijk om tegen deze aanvragen inspraak of zienswijzen in te dienen. Ook worden onafhankelijke instanties niet in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. In de vervolgprocedure is dit wel mogelijk.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Iris Wolters van de Provincie Overijssel, natura2000pip@overijssel.nl.

Voor inhoudelijke vragen over het plan van Staatsbosbeheer kunt u contact opnemen met Cleo Hubers van Staatsbosbeheer, engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.


Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan