Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo

Werk in uitvoering

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer grote delen bosopslag verwijderd om regenwater langer vast te houden. In de komende jaren zullen zij ook kades herstellen en aanleggen, sloten dempen en compartimenten maken.

Buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd. Over de maatregelen in het natuurgebied én daarbuiten is intensief contact met omwonenden en betrokken partijen in de streek.

Werkzaamheden

Hier leest u welke werkzaamheden gepland staan, in uitvoering zijn of zijn afgerond.

Ingepland
In uitvoering
Afgerond
2021 07 16 16 19 46 EDV GS DJI 0128
In uitvoering

Vanaf eind november gaat het bouwteam verder met de aanvoer van leem naar het leemdepot bij de N343/Groenedijk (naast de parkeerplaatsen zijde Kloosterhaar). In dit depot is al een deel leem opgeslagen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in Engbertsdijkvenen is echter nog meer leem nodig.     In september is vanuit Assen al een deel van dit leem aangevoerd. Inmiddels is er weer een partij leem beschikbaar vanuit Assen en vanuit Hoge Hexel. We voeren eerst het leem vanuit Assen aan en starten daarna met de transporten vanuit Hoge Hexel. Hier zijn we naar verwachting 7 tot 8 weken mee bezig, wat betekent dat er 24 á 30 vrachten per dag plaatsvinden. De vrachtwagens rijden in alle gevallen via de N36 en de N341 en dus niet door het dorp Kloosterhaar.     Het leem blijft in het depot liggen totdat de werkzaamheden voor het hoogveenherstel in Engbertsdijksvenen zullen starten. 

Venwitsnuitlibel
Afgerond

Na de zomer van 2021 verwijdert aannemer Fuhler de oude spoorlijn uit het natuurgebied. De rails zijn na de vervening achtergebleven. We bekijken of en hoe we oude rails nog kunnen gebruiken. Een deel van de historische spoorlijn blijft bewaard in het Veenmuseum.

Opslag verwijderen 3
In uitvoering

Verwijderen van bos en bosopslag

Binnen de grenzen van het natuurgebied worden de nodige maatregelen getroffen om hoogveen in Engbertsdijksvenen te herstellen. In 2018 is aannemer Fuhler gestart met het verwijderen van bosopslag (zaailingen/uitlopers van met name berken) en bomen. Ze verdampen dagelijks per boom liters water, terwijl dit water hard nodig is voor het herstellend hoogveen. In september 2022 zal de aannemer weer starten met het verwijderen van de bosopslag om verbossing van het hoogveenlandschap te voorkomen. Daarnaast wordt aan de zuidzijde nabij de parkeerplaats bos verwijderd. Omwonenden zijn hierover ingelicht in een inloopbijeenkomst op 11 juli jongstleden. In de toekomst worden hier ook sloten gedempt, waardoor hoogveen de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen. U kunt hier als wandelaar enige hinder van ondervinden.

19999 Grondmonsters nemen in hoogveengebied zoeken diepte naar leemlaag
Afgerond

Diverse handboringen voor bodemopbouw

Om de juiste informatie over de bodemopbouw te bepalen, zijn diverse handboringen gedaan. De grondmonsters worden onderzocht in het lab.

20180906 172155
Ingepland

Aanleg zanddepot

Het is nodig om een zanddepot in te richten om het zand tijdelijk te kunnen opslaan. Dit depot staat gepland aan de westzijde van Engbertsdijksvenen, evenwijdig aan de Paterswal.

Depot
Ingepland

Aanleg tweede leemdepot noordzijde

Het bestaande leemdepot bij de parkeerplaats aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel, dat 35.000 kubieke meter beslaat, is een vergunning aangevraagd op 17 augustus 2018. Deze verliep op 1 juli 2021. Op 18 juni 2021 is de vergunning verlengd. Omdat het depot bijna vol was en meer leemgrond nodig is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is er een tweede aanvullende vergunning aangevraagd (en verleend) voor 50.000 kubieke meter. Deze heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2024.

Spuitleiding1
Ingepland

Aanleg pijpleiding door gebied

Voor het dempen van sloten en herstellen en aanleggen van kades is zand nodig. Staatsbosbeheer heeft het afgelopen jaar uitgebreid onderzocht of zandtransport per pijpleiding mogelijk is. Verschillende varianten van zandtransport zijn besproken met betrokken partijen, zoals Dorpsbelang Kloosterhaar en met experts. Hierbij is gekeken naar het effect op de omgeving, de mate van duurzaamheid, betaalbaarheid en de - technische en juridische - haalbaarheid. Uit de onderzoeken blijkt dat de pijpleiding zorgt voor juridisch en technisch grote risico’s voor het project en de omgeving. Alle argumenten afwegende is de variant per pijpleiding afgevallen. Het zand zal per vrachtwagen vervoerd worden. Op dit moment onderzoekt het bouwteam of dit vanaf de zuidkant van zandwinplas ’t Anker mogelijk is over agrarische gronden. Dit om de hinder voor omwonenden zoveel als mogelijk te beperken.

Zo gaat Staatsbosbeheer te werk

Voorbereiding voor herstel van kades en dempen van sloten

Er is veel zand- en leemgrond nodig om bestaande kades te repareren en nieuwe kades aan te leggen. Staatsbosbeheer treft voorbereidingen voor de werkzaamheden.

Depot

De maatregelen in kaart

De maatregelen binnen het natuurgebied staan aangegeven op onderstaande factsheet. Deze kaart is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp dat momenteel wordt uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan