Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis Meer informatie

Veelgestelde vragen

Hieronder leest u de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Vraag & Antwoord

Hoe zit het met de kades? Waar komen die en hoe hoog worden de kades?

De kade moet nog verder ontworpen worden en dat wordt dus in samenspraak met de bewoners van de Bavesbeekweg en de Oude Hoevenweg (inrichtingsplan) verder bepaald.

Hoe staat het met de ontwikkeling van de muggen? Wordt er bij de nieuwe variant ook goed gekeken naar muggen en stekende insecten?

Iedereen weet dat muggen horen bij dit gebied. We proberen de muggen zoveel mogelijk in het gebied te houden. Onze muggendeskundige gaat ook naar het stuk aan de noordzijde van de Bavesbeekweg kijken hoe overlast te voorkomen.

Waar vindt de bomenkap plaats?

Met de kapwerkzaamheden van 2020 zijn we klaar. We gaan alleen verder met het onderhoud van het gebied.

Hoe wordt verstoring van vogels voorkomen tijdens de werkzaamheden?

Volgt z.s.m.

Hoe is de bodem van hoogveen opgebouwd?

Volgt z.s.m.

Wat zijn de knelpunten in de bodem?

Volgt z.s.m.

Hoe wordt er tijdens de uitvoering omgegaan met de aanwezige flora en fauna?

Staatsbosbeheer gaat voorzichtig te werk. Om te beginnen houden we ons rustig in broedseizoen, zodat we de natuur niet verstoren. Voordat we aan het werk gaan, doen we eerst een inventarisatie van aanwezige soorten. We zetten met lint de plekken af waar machines niet mogen komen.

Wat is effect voor omliggende percelen?

Er is een hydrologisch model opgesteld waarin zowel de maatregelen zitten die in het natuurgebied genomen worden als rondom het natuurgebied. De hydrologische effecten zijn hiermee bepaald. Binnen het uitwerkingsgebied (buffer) wordt de grondwaterstand hoger en heeft het negatieve effecten ten opzichte van het huidige grondgebruik. Er worden gesprekken gevoerd met de grondeigenaren waar effecten berekend zijn.

Kan vernatten extra muggen of andere insecten opleveren?

Een muggenplaag, zoals eind jaren ’80 in Kloosterhaar, is een extreme en sporadische gebeurtenis. Om herhaling te voorkomen wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar het soort en het aantal muggen in Engbertsdijksvenen. Buiten de uitwerking van de inrichtingsmaatregelen wordt ook muggenoverlast meegenomen. Bijvoorbeeld bij de inrichting bij de Bavesbeekweg wordt bewust gekozen om bos te kappen, om muggen beter op afstand van de woningen te houden.

Hoe wordt water vastgehouden in het natuurgebied?

Door middel van kades worden compartimenten in het gebied gecreëerd; een soort vakverdeling waarin water wordt vastgehouden.

Worden de waterstanden bijgehouden?

Ja, in en rondom Engbertsdijksvenen zijn diverse peilbuizen geplaatst die de actuele waterstanden bijhouden. Twee keer per jaar worden de waterstanden uitgelezen. U kunt de waterstanden volgen via de Atlas van Overijssel. Klikt u op een meetpunt, dan verschijnt er een scherm met de laatste data van die betreffende peilbuis.

Zijn de waterstanden voor iedereen inzichtelijk?

Ja, actuele waterstanden worden in peilbuizen bijgehouden. Twee keer per jaar worden de waterstanden uitgelezen. U kunt de waterstanden volgen via de Atlas van Overijssel. Klikt u op een meetpunt, dan verschijnt er een scherm met de laatste data van die betreffende peilbuis.

Hoeveel subsidie is er ontvangen?

Er is 7 miljoen euro subsidie verleend.

Waar komt de naam AddMire LIFE Engbertsdijksvenen vandaan?

AddMire is een samengestelde afkorting van twee Engelse termen. Het bestaat uit Add, wat ‘toevoegen’ betekent, en Mire, wat ‘veen’ betekent. Het wil zeggen dat we de hoeveelheid (hoog)veen in het gebied gaan vergroten. Omdat we voor het project subsidie ontvangen is ook de term LIFE in de projectnaam opgenomen. Wist je trouwens dat admire ook ‘bewonder’ betekent? We bewonderen het (natuurlijke) leven in Engbertsdijksvenen en bedanken LIFE voor de financiële bijdrage.

Waarom gaan de maatregelen in het natuurgebied van start, terwijl er over de maatregelen rondom het gebied nog geen duidelijkheid is?

De maatregelen in de natuur hebben geen effect op de omgeving. Door hiermee al te starten wordt verdere achteruitgang van de natuur beperkt en kan herstel van de natuur beginnen.

Wat is LIFE?

LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

Hoe beïnvloeden de twee processen elkaar?

Over de maatregelen in beide processen wordt advies gegeven door één Bestuurlijke Advies Commissie. Hiermee wordt het geheel in samenhang beoordeeld. Alles gebeurt met één doel: optimaal herstel van het hoogveen. Een belangrijk uitgangspunt is dat de lokale bevolking in het gebied kan blijven wonen en werken.

Waarom zijn er twee losse processen?

Het natuurgebied is (grotendeels) eigendom van Staatsbosbeheer. Hiervoor stellen zij op basis van de doelen een inrichtingsplan op met beheersmaatregelen. In het omliggende gebied van Engbertsdijksvenen zijn veel verschillende grondeigenaren. Dit vraagt om een onafhankelijk gebiedsproces waarbij de doelen vaststaan en in samenwerking met grondeigenaren, bewoners en overige betrokkenen gezocht wordt naar passende beheersmaatregelen.

Hoeveel CO2 kan actief hoogveen in Engbertsdijksvenen vastleggen?

Het veengebied kan potentieel 3.3 mton CO2 vastleggen. Dit is vergelijkbaar aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s die op benzine rijden.

Hoe kan het dat Engbertsdijksvenen nu juist CO2 uitstoot?

Alleen onder de juiste omstandigheden kan hoogveen kan CO2 vasthouden. Wordt het veen te droog, dan komen er juist broeikasgassen vrij. Want het veen - dat eeuwenlang ­onder het grondwater heeft gelegen – wordt dan ineens aan de lucht blootgesteld en ‘verbrandt’. Door de verse zuurstof uit de lucht en bacteriën in de bodem breken oude plantenresten af. Het resultaat: de bodem daalt en het veen vliegt grotendeels als CO2 de lucht in.

Wat is CO2?

Koolstofdioxide, oftewel CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Daarbij wordt CO2 uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu.

Hoe kan veen CO2 vasthouden?

Hoogveen heeft regenwater nodig om actief te zijn en CO2 te kunnen vasthouden. De Engbertsdijksvenen moet daarom een permanent natte omgeving zijn met een stabiele waterspiegel en weinig voedingsstoffen.

Welke soorten worden beschermd?

De geoorde fuut, toendrarietgans en kraanvogel zijn doelsoorten. Ze horen thuis in het hoogveenlandschap.

Waarom is hoogveen bijzonder?

Hoogveen kan veel water vasthouden en speelt ecologisch een belangrijke rol. Er komen bijzondere flora- en faunasoorten voor. Daarnaast kan hoogveen onder de juiste omstandigheden CO2 opslaan en draagt het bij aan het klimaatprobleem. De Europese Unie wil de beperkte hoogveengebieden daarom in stand houden, herstellen en beschermen.

Bestaat er ook laagveen?

Jazeker. In een laagveen leven de planten niet van regenwater, maar van het grond- en oppervlaktewater. De veengroei is afhankelijk van het waterpeil van de omgeving.

Wat is het verschil tussen levend hoogveen en herstellend hoogveen?

Actief of levend hoogveen is zeer zeldzaam in Nederland. Er is een permanent hoge waterstand voor nodig en een reliëf met bulten en slenken. De toplaag is actief en groeit door met veenmossen en andere hoogveenplanten. Daarentegen groeit herstellend hoogveen nog niet vanzelf. Er is wel een veenpakket aanwezig en er zijn mogelijkheden voor hoogveenherstel. Het systeem is echter nog niet volledig op orde. De actieve veenlaag kan bijvoorbeeld te dun zijn of er is jaarrond onvoldoende water beschikbaar.

Wat is hoogveen?

Hoogveen is een landschap dat gevormd wordt door een dikke laag op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten. Het is mineraalarm, zuur drasland en leeft van regenwater. Het lijkt een beetje op een spons. Als je er in knijpt, komt er een heleboel water uit. En als je over het veen loopt, voel je duidelijk dat het moerassig is. De grond zakt bij iedere voetstap een beetje weg. Het veert op en neer, is drassig en heel erg nat. Hoogveen heeft een bruine tot zwarte kleur.

Waaruit bestaat hoogveen?

Hoogveen bestaat uit onverteerde, dode plantenresten, voornamelijk veenmos. In hoogveen groeien maar enkele andere plantensoorten. Op hoger gelegen plaatsen komt wollegras voor en op drogere plaatsen diverse heidesoorten.

Blijft het gebied in de toekomst toegankelijk voor wandelaars en fietsers?

Ja, het opengestelde gedeelte blijft toegankelijk. In samenspraak met de omgeving worden mogelijk ook nieuwe routes toegevoegd.

Waarom worden bomen gekapt terwijl ze goed zijn voor het klimaat?

Om het leefgebied van kwetsbare soorten te verbeteren zijn verschillende maatregelen nodig, waaronder het verwijderen van bomen. Tegelijkertijd zijn bomen belangrijk voor de opslag van CO2. Staatsbosbeheer maakt zorgvuldige afwegingen of met minder bomenkap ook herstel van biodiversiteit mogelijk is. Tussentijds meten we de afgesproken natuurdoelen en afhankelijk daarvan wordt het natuurherstelplan geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Waar mogelijk en passend in het landschap laten we bossen groeien in Overijssel door nieuwe aanplant. Daarmee zorgt Staatsbosbeheer ervoor we dat op termijn het bosareaal in Nederland zich weer uitbreidt.

Van wie was de Engbertsdijksvenen?

Staatsbosbeheer heeft de niet-afgegraven hoogveenkern in 1953 in beheer gekregen.

Waarom is het veen afgegraven?

Voor de groeiende welvaart was in de 19e eeuw brandstof nodig. In relatief korte tijd werden in Overijssel tienduizenden hectares veen afgegraven en verscheept. Goed voor de welvaart, maar niet voor het ecologische evenwicht van het veen. Het water stroomde weg en de voorheen stabiele hoge waterstand daalde.

Welke overblijfselen zijn nu nog zichtbaar?

In het beetje hoogveen dat over is, liggen nog de greppels van vroeger. Ook onder de grond zullen nog resten te vinden zijn van bewoning uit de steentijd. Deze dateren nog van voor de veenvorming.

Hoe oud is Engbertsdijksvenen?

Dat weten we niet precies, maar vanaf de Middeleeuwen is de stuwwal bij Sibculo bewoond geraakt.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan