Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo Landbouw rondom Engbertsdijksvenen
provincie overijssel logo Landbouw rondom Engbertsdijksvenen
vrijstaande watersnip

Maatregelen rondom het gebied

Ook buiten het natuurgebied wordt bekeken waar en hoe de grondwaterstand kan worden verhoogd, ter ondersteuning van stabielere, hogere veenwaterstanden. In opdracht van provincie Overijssel stelt LTO Noord een inrichtingsplan, Milieu effectrapport (MER) en Provinciaal Inrichtingsplan (PIP) op voor de (landbouw)gronden rondom het natuurgebied. Er zijn diverse varianten doorgerekend om in ‘bufferzones’ water vast te houden. Eind 2021 heeft de bestuurlijke adviescommissie (BAC) een variant gekozen om verder uit te werken tot een inrichtingsplan. Zie voor de keuze de nieuwsflits van december 2021.

Wonen en werken bij een natuurgebied

Het buitenleven, de vogels, de bomen, de rijke historie. Het is genieten om te mogen wonen of werken rondom Engbertsdijksvenen. Beperkingen zijn er echter ook. Om het hoogveenlandschap in stand te houden, zijn er maatregelen nodig in de natuur én in de omgeving.

Boeren, burgers, grondeigenaren, gemeenten, het waterschap en natuur- en milieuorganisaties: allemaal worden zij betrokken bij het maken van een advies inrichtingsplan. Het uitgangspunt is dat de natuurdoelen worden behaald met een minimale negatieve impact op de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied.

Katerjanspad

Zoektocht naar balans

Er zijn diverse mogelijkheden om water in het gebied vast te houden en het waterpeil te verhogen. Bijvoorbeeld door water aan te voeren, sloten te dempen of het waterpeil op het Geesters Stroomkanaal te verhogen. Begin 2020 zijn er diverse oplossingsrichtingen gepresenteerd aan de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) en hun achterbannen. Hierbij zijn kanttekeningen geplaatst ten aanzien van het doelbereik, de kosten en/of het maatschappelijk draagvlak. Uitgangspunten voor een gedragen oplossing zijn natuurherstel en toekomstperspectief voor de bewoners en ondernemers.

Een oplossingsrichting is om aan de Oostzijde van het natuurgebied een grote bufferzone aan te leggen om water in het gebied vast te houden. Daarnaast zijn er enkele maatregelen voorzien aan de westzijde, waaronder een peilverhoging op het Geesters Stroomkanaal met een nieuw parallel kanaal. In het noordwesten wordt een deel van de Schipsloot gedempt. Hoewel er nog vragen en zorgen zijn, lijkt deze oplossing met een grote buffer perspectief te bieden.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan