Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo Fotograaf: Gerrit Schepers
provincie overijssel logo Fotograaf: Gerrit Schepers
vrijstaande hagedis Nieuwsbericht

BAC Engbertsdijksvenen kiest de inrichtingsvariant voor de natuur en de omgeving

Geplaatst op 23 december 2021

Welke versie van variant 2021 kiezen we om de kwaliteit van het herstellend hoogveen te verbeteren? Welk aanvullend pakket aan maatregelen is daarbij passend om de omgeving droog te houden? De Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) boog zich op dinsdag 22 december jl. over deze vragen.

Eind 2020 ging de BAC akkoord om de voorkeursvariant (variant 2020) door te rekenen om meer inzicht te krijgen in de effecten op natuur, landbouw en woningen. Deze berekeningen zijn afgerond en verwerkt in twee versies (V1 en V2) van de, nu te noemen, variant 2021.

De afgelopen weken zijn de berekeningen gepresenteerd aan achterbannen met onder andere ondernemers, bewoners en natuurorganisaties. Zo kon de BAC rekening houden met de wensen en aandachtspunten vanuit de omgeving. Bekijk hier de presentatie. Op 22 december koos de BAC voor een van de twee versies.

Variant 2021 V2

De BAC kiest voor versie 2 van variant 2021. Met deze keuze zet de BAC in op het maximaal haalbare resultaat voor het doelbereik.

De maatregelen van variant 2021 V2 op een rij:

  • Een buffer aan de oostzijde (lichtblauw) waarbij water wordt geconserveerd door de aanwezige sloten te dempen (rode lijnen) en compartimentering in het gebied aan te brengen.
  • Geen water aanvoer naar deze buffer.
  • Graven van een parallelkanaal ten westen van het natuurgebied met een peilverhoging van 0,85 m ten opzichte van het peil op het Geesters Stroomkanaal.
  • Om de nadelige effecten op woningen en landbouw te mitigeren zijn bestaande sloten deels verruimd (donkerblauwe lijnen) en er zijn nieuwe sloten gegraven (blauwe stippellijnen).
  • Om het uitstralingseffect aan de zuidzijde te mitigeren is het winterpeil ten zuiden van de Gravenlandweg met 30 centimeter verlaagd.

De maatregelen zijn uitgewerkt op onderstaande kaart (klik op de kaart voor een uitvergrote versie).

Perspectief voor de toekomst

De partners in de BAC hechten veel waarde aan het toekomstperspectief voor de omgeving en dit heeft geresulteerd in de volgende aanvullende besluiten:

  1. Het zo snel mogelijk in kaart brengen van de huidige ontwateringsknelpunten en achterstallig onderhoud, zowel voor landbouwgronden als voor woningen;
  2. Schade die in de toekomst ontstaat door de genomen inrichtingsmaatregelen moeten op een goede wijze worden geregeld. Mochten ondernemers of bewoners toch meer schade ondervinden dan nu is berekend, dan moet dit onder dezelfde voorwaarden kunnen worden gemitigeerd (technisch of financieel);
  3. Waar nodig zal het bestaande peilbuizennetwerk worden uitgebreid en zullen aanvullende metingen worden uitgevoerd;
  4. Ondernemers in het gebied ondersteunen en adviseren in het bieden van een toekomstperspectief;
  5. Nadere uitwerking gebied ten zuiden van de kade Bavesbeekweg, in samenspraak met bewoners, experts en Staatsbosbeheer, om tot een optimale ontwatering te komen.

Vervolgoverleg in het gebied

Met alle betrokken die direct effecten zullen ondervinden van de maatregelen, vinden de komende tijd persoonlijke gesprekken plaats. Voor alle geïnteresseerden volgt een inloopbijeenkomst in de eerste helft van 2022. Bij voorkeur is dit een bijeenkomst op locatie. Dit is nu helaas niet mogelijk vanwege de Corona maatregelen. Zodra het verantwoord is, volgt de uitnodiging via de digitale nieuwsbrief. Ontvangt u deze nog niet? Meld u dan aan via dit formulier.

Toewerken naar besluitvorming

Zodra alle maatregelen zijn uitgewerkt, komt dit samen in het inrichtingsplan, het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de MER. Deze biedt de BAC aan bij de Gedeputeerde Staten van de provincie, naar verwachting in de eerste helft van 2023. Na vaststelling start de inspraakprocedure.

“Ik ben blij dat de bestuurders in de adviescommissie unaniem een keuze hebben gemaakt in de te nemen hydrologische maatregelen. Ze hebben heel duidelijk gemarkeerd dat met dit besluit de discussie over de te nemen hydrologische maatregelen klaar is. De omgeving vraagt al lange tijd om duidelijkheid en die krijgen ze nu. Er is gekozen voor maatregelen die het doelbereik zo maximaal mogelijk ondersteunen. De bestuurders hebben benadrukt dat in het geval er schade ontstaat aan woningen of landbouwgronden, door de te nemen hydrologische maatregelen, de schade correct wordt afgewikkeld en dat er ondersteuning komt bij het vaststellenen en afwikkelen van de schade.” Erik Back, onafhankelijk voorzitter

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan