Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
vrijstaande hagedis Nieuwsbericht

BAC maakt vaart voor duidelijkheid naar boeren, bewoners en grondeigenaren

Geplaatst op 29 april 2021

Op 21 april jl. kwam de Bestuurlijk Adviescommissie voor Engbertsdijksvenen bij elkaar. Zij bespraken het mitigatievoorstel op basis van de variant 2020. Om de landbouwpercelen en woningen in de omgeving van Engbertsdijksvenen droog te houden, zijn mitigerende maatregelen nodig. Deze maatregelen voorkomen ongewenste effecten van extra water op de woningen en de landbouwgrond.

Voor variant 2020 is in december vorig jaar inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de natuur en op de opbrengstderving. Hierbij is nog geen rekening gehouden met maatregelen om woningen en landbouwpercelen droog te houden, de zgn. mitigerende maatregelen. Deze maatregelen worden berekend in de volgende stap. De BAC heeft op 21 april ingestemd met het verder doorrekenen van de verschillende mitigerende maatregelen. Daarbij is de opgave om een goede balans te vinden tussen het behalen van doelbereik en het beperken van effecten op omliggende woningen en gronden.

Voorafgaand aan de BAC zijn diverse achterbanavonden geweest met bewoners, NMO, boeren en grondeigenaren over de door te rekenen maatregelen. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de afweging tijdens de BAC van 21 april.

De BAC leden willen enerzijds, net als de omgeving, vaart maken met het doorrekenen van de maatregelen. Anderzijds staat zorgvuldigheid ook hoog in het vaandel. De BAC was het er unaniem mee eens dat woningen droog moeten blijven en dat er voor de landbouw geen negatieve effecten mogen plaatsvinden buiten het daarvoor in beeld zijnde gebied, tenzij deze op vrijwillige basis kunnen worden gemitigeerd.

Boeren en grondeigenaren hebben de wens om nu ook vast te starten met het verwervingsproces, zodat de ondernemers in en rondom het gebied uitgekocht of verplaatst kunnen worden. De BAC zet deze wens om in actie en vraagt op korte termijn aan de provincie Overijssel om hiervoor de benodigde stappen te zetten. Om dit mogelijk te maken is namelijk bestuurlijke besluitvorming nodig, vooruitlopend op het vaststellen van het inrichtingsplan en het ontwerp PIP. Daarbij is ook de doorrekening van de mitigerende maatregelen van belang om te kijken naar toekomstige gebruiksmogelijkheden van gronden in en rond het gebied.

Voor de zomer zal de BAC weer bij elkaar komen om de laatste stand van zaken van de rekenronde voor de effecten op de woningen en landbouw te bespreken.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan