Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

PIP voor maatregelen binnen het bestaande natuurgebied vastgesteld

Geplaatst op 25 september 2020

Op 23 september 2020 hebben Provinciale Staten het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de maatregelen binnen het bestaande natuurgebied Engbertsdijksvenen vastgesteld. In natuurgebied Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer - in opdracht van de provincie Overijssel - aan hoogveenherstel. Om de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder het dempen van sloten, is een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Dit plan heeft als ontwerp zes weken ter inzage gelegen en hierop was inspraak mogelijk.

Tijdens de periode waarin het PIP ter inzage heeft gelegen, is ook een informatieavond georganiseerd voor belangstellenden en geïnteresseerden. Daar zijn zorgen geuit over het effect van de maatregelen op de omgeving. Deze zorgen zijn in een aantal zienswijzen kenbaar gemaakt, die vervolgens zijn meegenomen bij de aanpassing van het PIP én de ontgrondingsvergunning. Deze ontgrondingsvergunning - die het mogelijk maakt kades aan te leggen - heeft gelijktijdig ter inzage gelegen.

Zorgen omgeving

De zorgen, die met name gericht zijn op de effecten van de maatregelen over vernatting op woningen en landbouwpercelen, nemen we serieus. Mede daarom is tijdens dit proces een aantal toezeggingen gedaan:

  • Een opgestelde hydrologische onderbouwing voor de maatregelen binnen het bestaande natuurgebied geeft inzicht of er hydrologische effecten zijn te verwachten buiten het natuurgebied.
    Hieruit komt naar voren dat de berekende effecten overal kleiner zijn dan de algemeen aangehouden grens van 5 centimeter voor significante hydrologische effecten. Daardoor wordt geen schade voorzien aan landbouwpercelen of woningen als gevolg van de voorgenomen maatregelen in het natuurgebied. Deze onderbouwing wordt toegevoegd aan het vastgestelde PIP dat van 20 oktober tot en met 1 december 2020 ter inzage wordt gelegd.
  • De peilen in het natuurgebied worden pas opgezet als de maatregelen buiten het natuurgebied zijn uitgevoerd, inclusief de bijbehorende mitigerende maatregelen.
    Met de interne maatregelen willen we het natuurgebied natter maken en minder schommelingen krijgen in de waterstand. Als Staatsbosbeheer beseffen we dat de hydrologische onderbouwing de zorgen op effecten buiten het natuurgebied niet zomaar wegneemt. Daarom zullen we het waterpeil in het natuurgebied pas opzetten als het hele systeem rondom het natuurgebied goed is ingericht.


Vervolgproces en start uitvoering

De officiële publicatie van het besluit van Provinciale Staten door de provincie Overijssel volgt in oktober. We houden u hiervan op de hoogte. Intussen worden de voorbereidingen vervolgd. Het huidige Voorlopig Ontwerp, dat als bijlage is toegevoegd aan het PIP, wordt uitgewerkt tot een Integraal Definitief Ontwerp. Dit vindt de komende periode plaats in het bouwteam en loopt door tot in de zomer van 2021, waarna we de uitvoering willen gaan oppakken.

Kom naar onze gebiedsexcursie!

We proberen u zo goed mogelijk mee te nemen in het hele proces. Daarom organiseren we op maandag 12 en dinsdag 13 oktober om 17.00 uur een gebiedsexcursie. Tijdens deze excursie nemen we u mee in het natuurgebied Engbertsdijksvenen en krijgt u uitleg over het watersysteem. Vanwege de coronabeperkingen hanteren we een maximum van 20 personen per excursie. U kunt zich hiervoor aanmelden via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl. Meer informatie over de excursie vindt u binnenkort op deze website.

Heeft u in de tussentijd vragen? Neem gerust contact op met omgevingsmanager Cleo Hubers van Staatsbosbeheer via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Kees Jan Westra
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Boswachter publiek

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Cleo Hubers

Cleo Hubers

Omgevingsmanager Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan