Contact opnemen
logo Engbertsdijks Venen
provincie overijssel logo
provincie overijssel logo
Nieuwsbericht

Stand van zaken PIP (binnen het bestaande natuurgebied)

Geplaatst op 5 augustus 2020

De periode van terinzagelegging van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-ontgrondingsvergunning is inmiddels verstreken. Tijdens de informatiebijeenkomst in juni werden er diverse vragen gesteld en werden er zorgen geuit die met name betrekking hebben op de woon- en leefomgeving. Dit kwam ook naar voren in de zienswijzen die zijn ingediend.

In het PIP voor de maatregelen binnen het bestaande natuurgebied wordt een tweetal verbodsbepalingen opgeheven die in het huidige bestemmingsplan staan. Dit betreft het dempen van sloten en het aanleggen van verharding. Ook wordt in deze procedure de ontgrondingsvergunning meegenomen om op termijn graafwerkzaamheden uit te kunnen voeren voor het herstel en de aanleg van kades. Deze procedure is een eerste juridische stap die het mogelijk moet maken om in het natuurgebied sloten te dempen en kades aan te leggen. Voordat die maatregelen kunnen worden uitgevoerd, moet er nog een definitief ontwerp worden opgesteld en een vergunningentraject worden doorlopen.

Zorgen omgeving

De zorgen van omwonenden, agrariërs en enkele andere partijen zitten met name in: wat zijn de effecten van deze maatregelen (dempen van sloten en aanleggen van kades) op de omgeving, kan Staatsbosbeheer gewoon starten met het werk, is hiermee aan alle verplichtingen voldaan en hoe verhouden de maatregelen zich tot het inrichtingsplan vanuit het externe gebiedsproces?

Om inzicht te geven in de effecten van de maatregelen die in het natuurgebied zijn voorzien, is een hydrologische effectbepaling opgesteld. Deze notitie wordt toegevoegd als aanvullende onderbouwing aan het PIP. Ook wordt de notitie benoemd in de Nota van Antwoord die wordt toegestuurd aan alle partijen die hierover een zienswijze hebben ingediend (zie ook verderop in dit bericht, bij ‘Toelichting procedure’). De effectbepaling betreft alle maatregelen die Staatsbosbeheer nu voor ogen heeft en die vermeld staan in het Voorlopig Ontwerp. De conclusie hieruit is dat er geen risico is op schade aan landbouwpercelen of woningen als gevolg van de voorgenomen vernattingsmaatregelen binnen het natuurgebied. Dit met uitzondering van één perceel dat reeds in eigendom van de provincie is.

Overigens worden de effecten van de vernattingsmaatregelen via peilbuizen gemonitord door de provincie Overijssel, zodat iedereen kan volgen wat er in de praktijk gebeurt in en rondom het natuurgebied. Meer informatie over het monitoren van het waterpeil vindt u op deze pagina.

Vervolg proces

Na de zomer organiseren we een informatiebijeenkomst om de plannen en het vervolgproces verder toe te lichten. Zodra hiervoor een definitieve datum bekend is, informeren we u hierover. Verder krijgt de gemeenteraad van Twenterand eind augustus een rondleiding in Engbertsdijksvenen en spreken we met hen over de zorgen vanuit de omgeving.

Alhoewel de hydrologische effectbepaling onderbouwt dat er geen negatieve effecten plaatsvinden buiten het natuurgebied, starten we nog niet met de werkzaamheden. Eerst moet namelijk het Voorlopig Ontwerp van onder meer de kades nog uitgewerkt worden tot een Definitief Ontwerp. Dit gebeurt stapsgewijs en loopt vermoedelijk door tot het voorjaar van 2021. Dit proces delen we vanzelfsprekend met u, evenals het aanvullende vergunningentraject met inspraakmogelijkheden dat daarop volgt. De informatiesessies over de exacte maatregelen volgen vanaf het najaar van 2020 en lopen door in 2021.

Mochten we besluiten een aantal voorbereidende werkzaamheden uit te voeren na de PIP-procedure: ook dan nemen we u als omgeving hier uitgebreid in mee.

Toelichting procedure

De terinzagelegging van het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-ontgrondingsvergunning liep van 2 juni tot en met 13 juli. De ingediende zienswijzen worden beantwoord in de Nota van Antwoord. De indieners ontvangen deze Nota van Antwoord voordat het PIP door Provinciale Staten (PS) wordt vastgesteld.

Op 3 september worden tijdens een informatiesessie de Statenleden geïnformeerd over het PIP en de Nota van Antwoord. Op 9 september vindt de commissievergadering plaats waarin de Statenleden het PIP met de Gedeputeerde bespreken. Indien gewenst kunt u tijdens deze vergadering inspreken. Besluitvorming vindt plaats tijdens de Statenvergadering van 23 september. Beide vergaderingen zijn openbaar, de informatiesessie is niet openbaar. Vervolgens wordt het vastgestelde PIP in de loop van oktober gepubliceerd en van 20 oktober tot en met 1 december ter inzage gelegd voor de beroepsprocedure.

Vragen of meer informatie?

Hebt u eerder vragen? Neem dan gerust contact op met engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl voor een persoonlijk gesprek.

Contactpersonen

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maatregelen rondom het natuurgebied

Richard Jansink

Richard Jansink

Omgevingsmanager LTO Noord

rjansink@ltonoord.nl

Maatregelen in het natuurgebied

Bauke Zijlstra
Bauke Zijlstra

Bauke Zijlstra

Projectleider Staatsbosbeheer

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl
Kees Jan Westra

Kees Jan Westra

Informatie over planten & dieren en recreatie

engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan